សិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងដែលបែងចែកតាមអាយុរបស់សិស្ស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ស៊ី អិល អេ (អតីតជា មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍)!
+កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់កុមារ (អាយុ 7 – 10 ឆ្នាំ)
+កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់សិស្សវ័យជំទង់ (អាយុ 11 – 14 ឆ្នាំ)
+កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ (អាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំឡើងទៅ)
. សិក្សាជាមួយគ្រូបរទេសចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ)
. សិក្សាជាមួយគ្រូជនជាតិដើមចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ
. 1 វគ្គមានរហូតដល់ 175 ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 4 ខែ
. បញ្ចប់ការសិក្សាទទួលបានលទ្ធផលតេស្តIELTS ទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ
. ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 07 ឧសភា 2021 ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅលើការសិក្សា!
សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកលេខ 093 958 396 / 061 746 461 / 099 911 655

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Your Comment*

Name*

Email*

Website