សិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងដែលបែងចែកតាមអាយុរបស់សិស្ស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ស៊ី អិល អេ (អតីតជា មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍)! +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់កុមារ (អាយុ 7 - 10 ឆ្នាំ) +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់សិស្សវ័យជំទង់ (អាយុ 11 - 14 ឆ្នាំ) +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ (អាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំឡើងទៅ) . សិក្សាជាមួយគ្រូបរទេសចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ) . សិក្សាជាមួយគ្រូជនជាតិដើមចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ . 1 វគ្គមានរហូតដល់ 175 ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 4 ...
Upon receiving the permission from the Ministry of Education, Youth, and Sport, Cambodia Language Academy has re-opened its campus to welcome its students back since 12 October 2020. All the classes are currently taught ...
To expand its potential, CIA FIRST English Center has officially changed its name to Cambodia Language Academy, or CLA. However, its ownership, English programs, high education quality, and other operational aspects all remain the ...