សិក្សាភាសាអង់គ្លេសក្នុងកម្មវិធីពេញម៉ោងនិងក្រៅម៉ោងដែលបែងចែកតាមអាយុរបស់សិស្ស នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា ស៊ី អិល អេ (អតីតជា មជ្ឈមណ្ឌលភាសាអង់គ្លេស ស៊ី អាយ អេ ហ្វឺសត៍)! +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់កុមារ (អាយុ 7 - 10 ឆ្នាំ) +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់សិស្សវ័យជំទង់ (អាយុ 11 - 14 ឆ្នាំ) +កម្មវិធីភាសាអង់ គ្លេសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ (អាយុចាប់ពី 15 ឆ្នាំឡើងទៅ) . សិក្សាជាមួយគ្រូបរទេសចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ) . សិក្សាជាមួយគ្រូជនជាតិដើមចាប់ពីថ្នាក់កំរិតទាបឡើងទៅ . 1 វគ្គមានរហូតដល់ 175 ម៉ោងក្នុងរយៈពេល 4 ...